Politika privatnosti

ŽIČARA KOTOR LOVĆEN

U skladu sa članom 20 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Žičara „Kotor – Lovćen“ DOO Podgorica, sa sjedištem na adresi ulica Baku br. 140 (u daljem tekstu „Kotorska žičara“), ovim putem obavještavamo posjetioce web/internet prodavnice te naše korisnike o uslovima obrade, ažuriranja i brisanja njihovih ličnih podataka (u daljem tekstu „Politika privatnosti“).

Kao obrađivač podataka, Kotorska žičara postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sprovodi neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mjere za zaštitu ličnih podataka od gubitka, uništenja, neovlašćenog pristupa, izmjene, otkrivanja i zloupotrebe.

Imajte na umu da Kotorska žičara prikuplja i obrađuje podatke u obimu koji je neophodan za kupovinu karata. S tim u vezi, prikuplja se samo vaša e-mail adresa i obrađuju se Vaši lični podaci u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Najsavremenije tehničke, organizacione i kadrovske mjere se primjenjuju u vezi sa navedenim kako bi Vaši lični podaci bili bezbijedni. Lični podaci će biti čuvani onoliko dugo koliko je potrebno za njihovu obradu.

Vaši lični podaci prikupljeni putem web/internet prodavnice skladište se na serverima naših pouzdanih provajdera koji se nalaze u EU, a pristup njima ima isključivo Kotorska žičara.

Web/internet prodavnicu možete koristiti bez registracije korisničkog naloga, dok ste u obavezi da navedete svoju e-mail adresu kako biste kupili kartu preko web/internet prodavnice.

Što se tiče plaćanja kreditnom karticom, podaci u vezi sa vrstom kartice, brojem kartice, šifrom za autorizaciju i rokom važenja nisu vidljivi Kotorskoj žičari, niti ih ista prikuplja, obrađuje ili čuva. Sajt Kotorske žičare samo preusmjerava ove podatke na web stranicu Internet Paiment Gatevai-a, gdje se odvija proces plaćanja. Kotorska žičara ne obrađuje posebne kategorije ličnih podataka.

Imajte na umu da je Vaša kupovina preko web/internet prodavnice dobrovoljna, te da davanje ličnih podataka nije obavezno. Ukoliko svoje lične podatke unesete u određena polja, smatra se da ste pristali na njihovu obradu. Bez davanja Vaših ličnih podataka, nismo u mogućnosti da obradimo kupovinu preko web/internet prodavnice.

KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Ukoliko korisnici daju svoje email adrese Kotorskoj žičari kako bi kupili karte putem web/ internet prodavnice ili da bi dobili određene informacije, isti će dobiti samo one informacije koje su tražili (u vezi sa kupovinom karata). 

Bez ograničenja na navedeno, email adresa će se koristiti i za informisanje korisnika o promocijama, ponudama i dodatnim informacijama, kao i za slanje upitnika o zadovoljstvu korisnika uslugama, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta same usluge i web/internet prodavnice.

Kotorska žičara garantuje najveći stepen pažnje prilikom rukovanja svim ličnim podacima korisnika i koristiće ih samo za ispunjavanje ugovora, poštovanje zakonskih obaveza ili u svrhe na koje je korisnk izričito pristao. Svako dodatno korišćenje ličnih podataka osim navedenih biće saopšteno korisniku, pružajući mu pritom mogućnost da iste odbije.

IDENTIFIKACIJA KUPCA

 Sva komunikacija između Kotorske žičare i korisnika se tretira kao strogo povjerljiva. Svi lični podaci prikupljeni tokom ovih komunikacija biće bezbijedno skladišteni i korišćeni isključivo za poštovanje zakonskih obaveza ili u svrhe na koje je posjetilac izričito pristao. Identitet posjetilaca će biti otkriven samo kada je to zakonski potrebno ili uz saglasnost korisnika.

PRAVO NA PRISTUP LIČNIM PODACIMA

Na zahtjev, Kotorska žičara će korisnicima omogućiti pristup dostupnim informacijama, uključujući finansijske detalje (npr. informacije o kreditnoj kartici), podatke o transakcijama (npr. istorija plaćanja, detalji usluga), evidenciju komunikacije (npr. e-poruke, upite), kontakt informacije ( npr. ime, adresa) i druge relevantne detalje. Posjetioci mogu ispraviti bilo kakve greške ili pogrešne informacije slanjem e-pošte Kotorskoj žičari na adresu customerservice@kotorcablecar.me.

Ovim putem Vas obavještavamo da imate pravo da opozovete svoju saglasnost za obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku, slanjem e-pošte na adresu customerservice@kotorcablecar.me . Ako opozovete svoju saglasnost, to neće uticati na prihvatljivost obrade koja je izvršena na osnovu Vaše saglasnosti prije opoziva.

Nakon opoziva saglasnosti, Vaši podaci će biti trajno uništeni ili anonimizovani.

PRIVATNOST KOMUNIKACIJE

Kotorska žičara cijeni privatnost svojih korisnika i svu komunikaciju tretira kao strogo povjerljivu. Svi prikupljeni podaci se obrađuju uz maksimalnu povjerljivost i u skladu sa važećim zakonima i propisima o privatnosti.

Zahtjev za zaštitu prava korisnika/primjedbe: Ako bilo koji korisnik smatra da je njegova privatnost narušena i da ima osnova za podnošenje žalbe ili sumnja na navedeno, to može učiniti slanjem e-pošte na adresu customerservice@kotorcablecar.me.

S v a     p i t a n j a    u     v e z i     p o v e r l j i v o s t i    p o d a t a k a    t a k o đ e      s e             m o g u     p o s l a t i      n a      customerservice@kotorcablecar.me. 

Ovi uslovi Politike privatnosti stupili su na snagu danom aktivacije web/internet prodavnice.

Bez obzira na gore navedeno, Kotorska žičara zadržava pravo da izmijeni ove uslove u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Izmijenjeni uslovi Politike privatnosti primjenjuju se od datuma objavljivanja na web stranici.

Radi izbjegavanja sumnje, napominjemo da Žičara Kotor Lovćen nema lice imenovno za zaštitu podataka, s obzirom da ne sprovodimo redovno i sistematsko praćenje nosilaca podataka u većem obimu, niti se osnovne aktivnosti sastoje od obrade posebnih kategorija ličnih podataka. U slučaju promjene, korisnici će o tome biti blagovremeno obaviješteni.