Opšti uslovi korišćenja

ŽIČARE KOTOR LOVĆEN

Internet prodavnicom https://shop.kotorcablecar.com/ (u daljem tekstu "Web prodavnica") upravlja DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ŽIČARA KOTOR - LOVĆEN" PODGORICA, PIB 03410021, sa registrovanim sjedištem na adresi ulica Baku br. 140, Podgorica (u daljem tekstu "Društvo" ili "Pružalac usluga").


Opšti uslovi korišćenja Web prodavnice (u daljem tekstu "Uslovi") propisuju uslove i pravila za krajnje korisnike (posjetioce/putnike) (u daljem tekstu "Korisnik"). Korišćenjem Web prodavnice, Korisnik potvrđuje da je saglasan sa Uslovima i prihvata da koristi Web prodavnicu u skladu sa njima.


Sve cijene na Web prodavnici prikazane su u EUR (eurima) i uključuju PDV.


Svako neprihvatanje ovih Uslova smatraće se važećim samo ako je odobreno i pismeno potvrđeno od strane žičare Kotor Lovćen, u suprotnom ovi Uslovi važe za sve posjetioce bez ograničenja.


Svi pravni sporovi koji mogu nastati kao rezultat korišćenja Web prodavnice, odnosno internet trgovine su u nadležnosti suda u Podgorici, a rješavaće se u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore. Korisnik je saglasan i potvrđuje da je svaki spor ili zahtjev koji proizilazi iz ili u vezi sa ovim Uslovima u nadležnosti suda u Crnoj Gori.


Korisnik je upoznat i saglsan sa činjenicom da pristup Web prodavnici ponekad može biti prekinut, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja web stranice, kao i iz drugih razloga za koje Pružalac usluge nije odgovoran.


Kotorska žičara zadržava pravo da, u bilo koje vrijeme i bez prethodnog obavještenja, prekine ili izmijeni bilo koji od ovdje navedenih Uslova ako to smatra potrebnim, a takve promjene će stupiti na snagu danom objavljivanja na stranicama web prodavnice.

Nastavak korišćenja internet prodavnice ili bilo kog dijela njenog sadržaja ili usluga nakon objavljivanja novih, izmijenjenih Uslova, podrazumijeva se kao prihvatanje takvih promjena od strane Korisnika.


Žičara Kotor Lovćen zadržava pravo da, u bilo koje vrijeme i bez prethodnog obavještenja izmijeni, dopuni ili prekine bilo koji segment poslovanja web prodavnice. Ovo pravo uključuje, ali nije ograničeno na promjene vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prenosa, kao i prava na pristup ili korišćenje web prodavnice.


USLOVI PRIHVATANJA

Kupovinom karte putem web prodavnice, Korisnik prihvata primjenu ovih uslova korišćenja.


IZMJENE

Svi podaci i informacije objavljeni na Web stranici su isključivo informativnog karaktera i smatraju se tačnim i pouzdanim u trenutku objavljivanja.


S tim u vezi, žičara Kotor Lovćen zadržava pravo da ažurira postojeće i doda nove informacije u bilo kom trenutku. Ako smatra da je potrebno u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, žičara Kotor Lovćen može izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uslova i takve izmjene će stupiti na snagu danom objavljivanja na stranici web prodavnice ili zvaničnoj web stranici žičare Kotor Lovćen.


Ovi Uslovi stupaju na snagu datumom prikazanim na poslednjoj strani ovog dokumenta i važe sa svim izmjenama koje se mogu izvršiti s vremena na vrijeme, sve dok se ponovo ne objave. S tim uvezi, korisnicima se preporučuje da opreza radi s vremena na vrijeme pročitaju informacije sadržane u Uslovima, kako bi bili obaviješteni o eventualnim izmjenama.


ODGOVORNOST

Korisnik koristi web prodavnicu isključivo na sopstvenu odgovornost. Korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje.


Korisnik prihvata da Pružalac usluge nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka koji može nastati tokom prenosa informacija na internetu. Pružalac usluga ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao rezultat korišćenja web prodavnice. Za svaku eventualnu štetu odnosno gubitak podataka ili oštećenje opreme sva odgovornost je na strani Korisnika.


Korisnik neće smatrati Pružaoca usluga odgovornim niti isticati bilo kakav zahtjev za naknadu štete i troškova koji eventualno mogu nastati korišćenjem web prodavnice od strane Korisnika.


AUTORSKA PRAVA

Žičara Kotor Lovćen posjeduje sva autorska i druga prava intelektualne svojine na sav sadržaj na ovoj web stranici. Neovlašćeno korišćenje smatraće se zloupotrebom i kršenjem autorskih i svih srodnih prava i podliježe sankcijama u skladu sa važećim zakonima.


Žičara Kotor Lovćen nije odgovorna za sadržaj eksternih web stranica čiji se linkovi mogu naći na bilo kojoj prezentaciji na web stranici i nisu u vlasništvu Društva.


POTVRDA KARTE KORSNIKA

Za korišćenje određenih sadržaja i usluga na Web prodavnici, Korisnik treba da navede svoju e mail adresu za kupovinu karte putem web prodavnice. Plaćanjem debitnom ili kreditnom karticom, žičari Kotor Lovćen nisu vidljivi podaci o vrsti kartice, broju kartice, kodu za autorizaciju i periodu važenja, niti se isti prikupljaju, obrađuju ili skladište od strane Kotorske žičare.


Sajt Kotorske žičare samo preusmjerava na web stranicu Internet Paiment Gateway-ja, gdje se odvija proces plaćanja. Kotorska žičara ne obrađuje posebne kategorije ličnih podataka.


Sve dodatne informacije o gore pomenutom, mogu se pronaći u Politici privatnosti koja je dostupna na zvaničnom sajtu.

Unijeta e-mail adresa će se takođe koristiti za informisanje kupaca o promocijama, ponudama i dodatnim informacijama, kao i za slanje upitnika o iskustvu kupaca sa uslugama, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta same usluge i web prodavnice. Unošenjem mejl adrese prilikom kupovine karata smatraće se da je Korisnik saglasan sa slanjem navedenih mejlova/obavještenja u cilju poboljšanja korisničkog iskustva.


Kupovina preko web prodavnice je dobrovoljna, a pružanje podataka nije obavezno. Ako svoje lične podatke unesete u određena polja, smatraće se da ste pristali na njihovu obradu.


VRAĆANJE NOVCA

Nakon kupovine nije moguće refundirati kartu. Međutim, u slučaju da žičara ne bude radila zbog tehničkih problema ili vremenskih uslova, putnici će dobiti punu refundaciju ili će im biti ponuđena zamjena karte za drugi datum u okviru iste sezone.


Žičara zadržava pravo prilagođavanja radnog vremena za svaku sezonu po potrebi, zbog loših vremenskih uslova.


Ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti, koje putnika po njegovom mišljenju sprečavaju da iskoristi kartu, isti ima mogućnost zamjene karte za drugi termin u istoj operativnoj sezoni. Uprava žilare Kotor Lovćen može razmotriti mogućnost vraćanja novca, ali ova opcija nije zagarantovana i procjenjivaće se od slučaja do slučaja. Važno je napomenuti da zahtjevi za povraćaj novca ili zamjenu karata moraju biti podnijeti putem zvaničnog mejla odmah po nastanku takvih okolnosti. Kotorska žičara će uvažiti okolnosti i odgovoriti na svaki takav zahtjev u roku od 14 dana od dana prijema, pri čemu Žičara zadržava apsolutno pravo da odbije zahtjev za povraćaj novca bez posebnog obrazloženja za takvu odluku.


Svaki zahtjev za povraćaj novca mora biti poslat na customerservice@kotorcablecar.me zajedno sa potrebnom pratećom dokumentacijom.


Dodatno, uprava Žičara Kotor Lovćen e zadržava pravo da izmijeni politiku refundiranja u bilo kom trenutku.

Izgubljene karte se ne mogu zamijeniti niti refundirati.


VRSTE I NAČINI PLAĆANJA

Sigurnost plaćanja


Kupovina u web prodavnici je moguća putem kreditnih i debitnih bankovnih kartica kao što su VISA, MasterCard i Maestro.


Kotorska žičara ne čuva, ne obrađuje i ne prenosi podatke o kartici. Žičara Kotor Lovćen omogućava korisnicima/kupcima da budu preusmjereni na web stranice IPG-a (Internet Paiment Gateway) gdje se vrši proces plaćanja.


Svi elementi platne platforme se pružaju direktno Korisniku preko Internet Payment Gateway-ja, preko REDIRECT procesora. Kompanija ne čuva niti na bilo koji način obrađuje ili prenosi brojeve kartica.


U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


Nakon unosa podataka o kartici i potvrde plaćanja, banka autorizuje transakciju, ukazujući da je porudžbina odobrena i prelazi na sljedeću fazu pripreme za isporuku. Predmetni iznos će biti rezervisan na kartici korisnika (računu) i neće biti dostupan u druge svrhe.


Izjava o konverzijama - Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu karticnih kuca Visa, Mastercard ili Maestro.


U slučaju potrebe, Korisnik je dužan da provjeri kod banke koja je izdala karticu da li ista podržava onlajn plaćanja. 


Kotorska žičara neće stavljati na uvid lične podatke korisnika trećim licima, bez da im prethodno ne da opciju da se odjave. Međutim, moguće je dijeljenje podataka sa našim poslovnim jedinicama i partnerima koji su dio ove Politike privatnosti. Ni pod kojim okolnostima lični podaci neće biti zloupotrijebljeni.Unos i prenos ličnih podataka

Unos i prenos ličnih podataka i brojeva kreditnih kartica zaštićeni su najvišim bezbjednosnim standardima koje obezbeđuje All Secure sistem za onlajn autorizaciju kreditnih kartica, u skladu sa zahtjevima izdavaoca kartica i brendova kartica, kao i PCI DSS standardima. Autorizacija i plaćanje kreditnih kartica vrši se korišćenjem All Secure sistema za autorizaciju i plaćanje kartice u realnom vremenu.


Prilikom kupovine preko naše online prodavnice, plaćanje karticama se obrađuje preko kanala CKB banke i sistema All Secure. Tokom procesa plaćanja, korisnik mora da unese svoje podatke, kao što su tip kartice, broj kartice, datum isteka i sigurnosni kod na poleđini kartice.


Više informacija se može pronaći na link Politike Privatnosti.


PITANJA, PRIMJEDBE I ŽALBE

Sve žalbe se podnose putem e-pošte na:customerservice@kotorcablecar.me . Pismeni odgovor o sadržaju prigovora i predlogu rješenja biće dostavljen korisniku bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema. U slučaju da se reklamacija ne može odmah riješiti, biće izdata pismena potvrda o prijemu prigovora.


KONTAKT: Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa uslovima onlajn kupovine, možete nas kontaktirati na e-mail adresu: customerservice@kotorcablecar.me .